WAŻNE!!! Termin złożenia wniosku upływa 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie.

Wysokość dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych:

  • wynosi do 60% kosztów przedsięwzięcia.

UWAGA!!!
Dofinansowanie nie jest możliwe jeżeli wnioskodawca:

* ma zaległości wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych albo

* w ciągu trzech lat przed dniem złożenia wniosku, wnioskodawca był stroną umowy z PFRON, rozwiązaną z przyczyn leżących po jego stronie.

Kto może i jakie warunki musi spełniać aby ubiegać się dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych:

osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli udokumentują:

*posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nie objętej dofinansowaniem ze środków Funduszu,
* zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,
*prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku.

Wnioski można składać:

  • w wersji papierowej w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło
  • w wersji elektronicznej poprzez platformę SOW pod adresem strony: www.sow.pfron.org.pl

Druk wniosku dostępny jest w siedzibie PCPR w Jaśle, Rynek 18, 38-200 Jasło lub do pobrania ze strony internetowej PCPR w Jaśle oraz w systemie SOW.

W przypadku wystąpienia wątpliwości oraz pytań PFRON uruchomił bezpłatną infolinię dla osób korzystających z portalu SOW tel: 800 889 777. Infolinia jest dostępna w godzinach od 9.00 do 17.00.

Do złożenia wniosku w formie elektronicznej wymagany jest podpis elektroniczny lub profil zaufany na platformie ePUAP.

Aktualny druk wniosku wraz z załącznikami należy pobrać (po wcześniejszej rejestracji) z systemu SOW: https://sow.pfron.org.pl/