Do pobrania

Wnioski o dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne oraz środki pomocnicze

Wniosek o dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się

Wniosek o dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

Programu wyrównywania różnic między regionami III

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach obszaru B, C, D, F, G „Programu wyrównywania różnic między regionami III”

REKRUTACJA RODZIN ZASTĘPCZYCH LUB RODZIN PRZEŻYWAJACYCH TRUDNOŚCI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE, DZIECI I MŁODZIEŻY PRZEBYWAJĄCYCH W PIECZY ZASTĘPCZEJ LUB DZIECI I MŁODZIEŻY Z RODZIN DYSFUNKCYJNYCH ORAZ RODZIN PRZEŻYWAJĄCYCH TRUDNOŚCI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE NA KONSULTACJE DIETETYCZNE

Program „Aktywny samorząd”

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

Obszar A – likwidacja barier transportowych:

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się: