Informuję, że wnioski w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku można składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle, Rynek 18, 38-200 Jasło w terminie do dnia 10 lutego 2023 roku (decyduje data wpływu)

FORMULARZ WNIOSKU DLA PROJEKTODAWCÓW

Wnioski samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczących obszarów A i E:
A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;

E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;

składa się w trybie ciągłym bezpośrednio w Oddziale PFRON.

Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie internetowej Funduszu www.pfron.org.pl