Szkolenie kadry pomocy społecznej z powiatu jasielskiego na temat „Zrozumieć dziecko z FAS – rozpoznanie objawów oraz specyfika pomocy i wsparcia”

W dniu 28 października 2021 roku w Ośrodku Interwencji Kryzysowej działającym w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle odbyło się szkolenie dla kadry pomocy społecznej z terenu powiatu jasielskiego na temat „Zrozumieć dziecko z FAS – rozpoznanie objawów oraz specyfika pomocy i wsparcia”.

Tematyka szkolenia dotyczyła następujących zagadnień:

  1. Spektrum Poalkoholowych Zaburzeń Rozwojowych (FASD) i Płodowy Zespół Alkoholowy (FAS) ? etiologia.
  2. Sylwetka dziecka z zespołem FAS w poszczególnych okresach rozwojowych.
  3. Umiejętności poznawcze i funkcjonowanie psychospołeczne.
  4. Wspieranie rozwoju dziecka z zespołem FAS.
  5. Problemy rodziców/opiekunów dzieci z FAS.

Organizatorem szkolenia było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle, a osobą prowadzącą Pani Magdalena Maculak ? pedagog, specjalista psychoterapii uzależnień, certyfikowany specjalista PARPA w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, członek zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W szkoleniu wzięło udział 8 pracowników socjalnych oraz asystentów rodzin z ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu jasielskiego.

Szkolenie zostało przeprowadzone zgodnie z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w okresie epidemii COVID-19. Wszyscy uczestniczy szkolenia otrzymali materiały edukacyjne oraz zaświadczenia.