Zarządzenie Nr 11/2023
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle
z dnia 22 marca 2023 roku

w sprawie ustalenia zasad przyznawania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku

Działając na podstawie art. 35a ust.1 pkt 7 lit. a, c i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 100 z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 926) oraz w związku z Uchwałą Nr LXXII/527/2023 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w 2023 roku z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej zarządzam, co następuje:

§ 1

Na podstawie potrzeb zawartych w złożonych wnioskach, przyjmuje się następujące zasady dofinansowania w 2023 roku:

 1. Dofinansowanie do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych:
  • nie przyznaje się dofinansowania do lekkiego stopnia niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego.
 2. Dofinansowanie zaopatrzenia w:

1) Sprzęt rehabilitacyjny:

  • dofinansowanie do jednego rodzaju sprzętu rehabilitacyjnego,
  • ustala się maksymalne kwoty dofinansowania do:

a) materaca rehabilitacyjnego – do 600 zł;
b) roweru rehabilitacyjnego lub orbitreka – do 2 000 zł;
c) bieżni – do 2 000 zł;

  • wysokość dofinansowania do sprzętu innego niż wymieniony wyżej ustala każdorazowo Dyrektor PCPR w Jaśle.

2) Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów:

  • wysokość dofinansowania ze środków PFRON jest udzielana do wysokości równej kwocie dofinansowania otrzymanego z NFZ,
  • dofinansowaniem mogą być objęte faktury z roku bieżącego oraz z roku minionego.

§ 2

Niniejsze zarządzenie udostępnia się osobom zainteresowanym w formie elektronicznej na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.