Program wyrównywania różnic między regionami III w 2024 roku

Informuję, że wnioski w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w 2024 roku można składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle, Rynek 18,
38-200 Jasło w terminie do dnia 9 lutego 2024 roku (decyduje data wpływu)

Wniosek o dofinansowanie

Wnioski samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczących obszarów A i E:

A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;

i

E –  dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;

składa się w trybie ciągłym bezpośrednio w Oddziale PFRON.

Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie internetowej Funduszu www.pfron.org.pl