Rekrutacja na konsultacje dietetyczne

mar 25, 2024

REKRUTACJA RODZIN ZASTĘPCZYCH LUB RODZIN PRZEŻYWAJACYCH TRUDNOŚCI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE, DZIECI I MŁODZIEŻY PRZEBYWAJĄCYCH W PIECZY ZASTĘPCZEJ LUB DZIECI I MŁODZIEŻY Z RODZIN DYSFUNKCYJNYCH ORAZ RODZIN PRZEŻYWAJĄCYCH TRUDNOŚCI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE NA KONSULTACJE DIETETYCZNE

w ramach udziału w projekcie pn. „Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej”.

Powiat Jasielski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle rozpoczyna nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu partnerskiego pn. „Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej”- Projekt realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet 7 Kapitał ludzki gotowy do zmian, Działanie 7.19 Integracja społeczna. Lider projektu: Województwo Podkarpackie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie.

Zadanie nr 12: Wsparcie na rzecz dzieci/młodzieży/rodzin zastępczych oraz rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze

Realizator: Powiat Jasielski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle

Rodzaj wsparcia:

 • Konsultacje dietetyczne dla rodzin
 • Konsultacje dietetyczne dla dzieci i młodzieży

Działania przewidziane do realizacji obejmują:

 • wsparcie dietetyczne – dostosowane do potrzeb rodzin, dzieci i młodzieży,
 • analiza potrzeb zdrowotnych,
 • programy żywieniowe dla rodzin, dzieci i młodzieży
ZADANIE 12 WSPARCIE NA RZECZ DZIECI/MŁODZIEŻY/RODZIN ZASTĘPCZYCH ORTAZ RODZIN PRZEŻYWAJĄCYCH TRUDNOŚCI OPIEKU ŃCZO WYCHOWAWCZE REALIZOWANE PRZEZ POZOSTAŁYCH PARTNERÓW PROJEKTU
REALIZATOR ZADANIA POWIAT JASIELSKI/POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W JAŚLE
KTO MOŻE SKORZYSTAĆ ZE WSPARCIA
KRYTERIA OBLIGATORYJNE DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE KRYTERIUM OBLIGATORYJNEGO
1.
 • rodzina zastępcza

lub

 • rodziny przeżywające trudności opiekuńczo-wychowawcze ( w tym rodzice /op. prawni)
 • dzieci i młodzież przebywające w pieczy zastępczej

lub

 • dzieci i młodzież z rodzin dysfunkcyjnych oraz rodzin przeżywających trudności opiekuńczo -wychowawcze
 • zamieszkiwanie na terenie powiatu jasielskiego
 • zaświadczenie z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o pełnieniu funkcji rodziny zastępczej (dotyczy rodziny)
 • zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o trudnościach opiekuńczo-wychowawczych występujących w rodzinie (dotyczy beneficjentów OPS, u których w rodzinie występują trudności opiekuńczo-wychowawcze)
 • oświadczenie o trudnościach opiekuńczo-wychowawczych występujących w rodzinie (dotyczy osób u których w rodzinie występują trudności opiekuńczo-wychowawcze – osoby nie będące beneficjentami OPS)
 • zaświadczenie z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie / Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej o przebywaniu w pieczy zastępczej (dotyczy dzieci i młodzieży)
 • zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej/psychologa/pedagoga szkolnego /Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o trudnościach opiekuńczo-wychowawczych w rodzinie (dotyczy dzieci i młodzieży)
 • oświadczenie o zamieszkaniu zawarte w formularzu rekrutacyjnym

Termin naboru formularzy rekrutacyjnych: 25.03.2024r. – 14.04.2024r.

Formularze rekrutacyjne dostępne są:

w lokalnym biurze projektu Partnera:

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle Rynek 18, 38-200 Jasło, pokój 23 (w godzinach 7:30-15:30)
 • na stronie internetowej PCPR w Jaśle pod adresem: pcprjaslo.info /w zakładce do pobrania/

Miejsce składania formularzy rekrutacyjnych:

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie składają formularz rekrutacyjny:

 • osobiście:

– w lokalnym biurze projektu Partnera:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło,  pokój 23 (w godzinach 7:30-15:30).

– w głównym biurze projektu tj. ROPS w Rzeszowie, ul. Hetmańska 9 (w dni robocze od poniedziałku do piątku), w godzinach pracy biura tj. 7.30-15.30,

za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres głównego biura projektu: 35-045 Rzeszów,
ul. Hetmańska 9 lub lokalnego biura projektu PCPR w Jaśle ul. Rynek 18, 38-200 Jasło,

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pcpr@pcprjaslo.info lub rekrutacjapiecza@rops.rzeszow.pl.,
 • dokumenty rekrutacyjne dotyczące niepełnoletnich dzieci, wypełnia i podpisuje rodzic/opiekun prawny.

Formularze rekrutacyjne dostępne są siedzibie PCPR w Jaśle  pok. 23 w godzinach pracy instytucji oraz do pobrania na stronie: www. pcprjaslo.info    /w zakładce do pobrania/.

Informacja:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle ul. Rynek 18, 38-200 Jasło, tel. 13 44 834-40, 13 44 834-44 w godzinach 7:30-15:30.