Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się

Opis barier funkcjonalnych

Co to są bariery architektoniczne, w komunikowaniu się i techniczne (bariery funkcjonalne)?

Z uwagi na brak w obecnie obowiązującym stanie prawnym definicji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w ślad za stanowiskiem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych przyjmuje się, że:

 • bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym.
 • bariery w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się z otoczeniem i/lub przekazywanie informacji.
 • bariery techniczne to przeszkody wynikające z braku zastosowania odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności, przedmiotów lub urządzeń. Likwidacja tej bariery powinna powodować sprawniejsze działanie osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie i umożliwić wydajniejsze jej funkcjonowanie.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie likwidacji barier funkcjonalnych?

O dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują.

O dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

Za osoby niepełnosprawne uważane są takie, które posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne (więcej informacji o orzecznictwie: http://niepelnosprawni.gov.pl/art,13,instytucje-orzekajace-procedury-orzekania-tryb-i-zasady ).

Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały odpowiednio na te cele dofinansowanie ze środków Funduszu.

Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub podmiot ten był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu.

Realizacja powyższych zadań ma na celu umożliwienie lub w znacznym stopniu ułatwienie osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem.

W jakiej wysokości przysługuje dofinansowanie do likwidacji barier funkcjonalnych?

Wysokość dofinansowania likwidacji barier funkcjonalnych wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Celem zabezpieczenia potrzeb jak największej grupy osób niepełnosprawnych, tut. Centrum może ustalić wysokość dofinansowania do likwidacji barier funkcjonalnych na poziomie niższym niż 95%, uwzględniając przy tym bieżące możliwości finansowe.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy.

Każdy Wniosek rozpatrywany jest indywidualnie, a tut. Centrum na każdym etapie postępowania może wezwać Wnioskodawcę do przedstawienia dodatkowej dokumentacji.

Sprzęt objęty dofinansowaniem winien cechować się indywidualnym przeznaczeniem oraz być urządzeniem specjalistycznym tj. wspomagającym samodzielne funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej.

Uzasadnienie wniosku

Należy opisać rodzaj niepełnosprawności Wnioskodawcy oraz indywidualnych potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności. Proszę wyjaśnić w jaki sposób możliwość korzystania ze sprzętów (urządzeń) będących przedmiotem wniosku o dofinansowanie umożliwi lub przynajmniej ułatwi Wnioskodawcy wykonywanie podstawowych codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem oraz wskazać istnienie związku pomiędzy tym co jest przedmiotem wniosku, a potrzebami jakie wynikają ze schorzeń będących przyczyną niepełnosprawności.

Tryb rozpatrywania wniosków:

 1. Rejestracja wniosku;
 2. Weryfikacja wniosku pod kątem formalnym. W przypadku stwierdzenia braków/uchybień we wniosku PCPR w Jaśle w terminie 10 dni od złożenia wniosku informuje wnioskodawcę o występujących we wniosku uchybieniach i wzywa do ich usunięcia w terminie 30 dni. Nieusunięcie stwierdzonych braków w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia;
 3. Ustalenie aktualnej sytuacji mieszkaniowej wnioskodawcy w części dotyczącej proponowanych zmian oraz określenie zakresu rzeczowego przedsięwzięcia (wizja lokalna – dotyczy wniosków złożonych w ramach likwidacji barier architektonicznych);
 4. Ocena zasadności wniosków przez Komisję ds. oceny wniosków dot. likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych;
 5. Powiadomienie wnioskodawcy o sposobie rozpatrzenia wniosku, a w przypadku likwidacji barier architektonicznych – zobowiązanie wnioskodawcy do przedłożenia:
  • kosztorysu ofertowego (szczegółowego) opracowanego w oparciu o średnie ceny, stawki i narzuty w regionie,
  • szkicu mieszkania w części dotyczącej planowanych przedsięwzięć przed i po likwidacji barier architektonicznych lub projektu budowlanego wraz z wymaganymi pozwoleniami i uzgodnieniami (w przypadkach tego wymagających);
 6. Weryfikacja przedłożonych dokumentów, o których mowa w pkt. 5;
 7. Zawarcie umowy o dofinansowanie;
 8. Po podpisaniu umowy wnioskodawca dokonuje wyboru wykonawcy zadania i przystępuje do jego realizacji;
 9. O wykonaniu zadania wnioskodawca powiadamia PCPR w Jaśle, informując jednocześnie o planowanym terminie odbioru prac – dotyczy likwidacji barier architektonicznych;
 10. Odbioru dokonuje się w obecności pracownika PCPR w Jaśle;
 11. W sytuacji braku środków finansowych wniosek rozpatruje się negatywnie w terminie 30 dni od dnia złożenia.
  Wniosek o dofinansowanie tutaj
  Zaświadczenie lekarskie tutaj
  Oświadczenie właściciela tutaj