Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny

1. Dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego mogą otrzymać osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z ich niepełnosprawności i jeśli ich miesięczny dochód na osobę nie przekracza odpowiednio kwot:

  • 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
  • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Przeciętne wynagrodzenie ustala się w oparciu o dane publikowane przez Główny Urząd Statystyczny w każdym kwartale roku kalendarzowego.

Wysokość dochodów oblicza się w oparciu o przepisy o świadczeniach rodzinnych, biorąc pod uwagę kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku.

2. Celem dofinansowania jest pomoc finansowa przy zakupie sprzętów, przyrządów i urządzeń wspierających funkcjonowanie i rehabilitację osób niepełnosprawnych w ich miejscu zamieszkania.

Sprzęt rehabilitacyjny, to urządzenia i sprzęty zalecone przez lekarza, niezbędne do rehabilitacji w warunkach domowych, nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym Narodowego Funduszu Zdrowia ( NFZ).

3. Celem zabezpieczenia potrzeb jak największej grupy osób niepełnosprawnych, tut. Centrum może ustalić wysokość dofinansowania do indywidualnego sprzętu rehabilitacyjnego na poziomie niższym niż 80%, uwzględniając przy tym średnie ceny rynkowe i bieżące możliwości finansowe Centrum.

4. W przypadku niewystarczających środków finansowych na realizację zadania, może zostać wprowadzona maksymalna wysokość dofinansowania dla wybranych sprzętów rehabilitacyjnych w danym roku budżetowym.

5. Dofinansowanie nie obejmuje refundacji kosztów poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie.

Wniosek o dofinansowanie – sprzęt rehabilitacyjny  tutaj

Zaświadczenie lekarskie tutaj

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych tutaj