Dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

O dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej jeżeli:

  1. prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku;
  2. udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON;
  3. udokumentują zapewnienie odpowiednich potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania;
  4. nie mają zaległości wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
  5. w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku nie były stroną umowy o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, która została rozwiązana z przyczyn leżących po ich stronie.

Wysokość dofinansowania może wynosić do 60% przedsięwzięcia. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.

Wnioski o dofinansowanie ze środków Funduszu powyższego zadania należy składać w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.