Dom Pomocy Społecznej w Foluszu – procedura kierowania i umieszczania w DPS w Foluszu

Dom Pomocy Społecznej w Foluszu jest domem o zasięgu ponad lokalnym, przeznaczonym dla 250 osób przewlekle psychicznie chorych, zarówno dla kobiet jak i mężczyzn. Podstawowym celem działania Domu jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb opiekuńczych, bytowych, wspomagających, społecznych i religijnych swoich mieszkańców na poziomie obowiązującego standardu. Zakres i poziom świadczeń jest dostosowany do indywidualnych potrzeb każdego mieszkańca. Świadczone przez dom pomocy społecznej usługi uwzględniają poczucie wolności, intymności, godności oraz bezpieczeństwa mieszkańców jak również stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności. Mieszkańcy Domu korzystają z zajęć terapeutycznych, psychologicznych czy sprawności ruchowej.

Osoba zainteresowana usługami Domu Pomocy Społecznej w Foluszu składa wniosek w Ośrodku Pomocy Społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Ośrodek prowadzi postępowanie o skierowanie do właściwego typu domu (w przypadku DPS w Foluszu typu: dla osób przewlekle psychicznie chorych), gromadzi odpowiednią dokumentację, którą wraz z decyzją kierującą przesyła do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle.

Podstawą zamieszkania w Domu Pomocy Społecznej w Foluszu jest decyzja o umieszczeniu, która wskazuje Dom Pomocy Społecznej w Foluszu bądź typ domu tj. dla osób przewlekle psychicznie chorych, w którym ma być umieszczona osoba wymagająca pomocy.

Decyzję o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej w Foluszu wydaje działający z upoważnienia Starosty Jasielskiego Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle, po dokonaniu formalno – merytorycznej weryfikacji całej dokumentacji przesłanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z decyzją kierującą. Jeśli z powodu braku miejsc nie jest możliwe umieszczenie osoby w Domu Pomocy Społecznej w Foluszu zostaje ona umieszczona na liście oczekujących.

Dyrektor Domu Pomocy społecznej w Foluszu zawiadamia pisemnie osobę ubiegającą się lub jej przedstawiciela ustawowego o terminie przyjęcia do domu.

Poniżej link do strony internetowej DPS w Foluszu:

https://www.dpsfolusz.pl/