Informator

Formy oferowanej pomocy dla osób dotkniętych lub zagrożonych przemocą i osób będących w kryzysie na terenie Powiatu Jasielskiego

Ośrodek Interwencji Kryzysowej działający w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle

ul. Modrzejewskiego 12, 38-200 Jasło tel. 13 44 858 38

PRZEMOC DOMOWA to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, wykorzystujące przewagę fizyczną, psychiczną lub ekonomiczną, naruszające prawa lub dobra osobiste osoby doznającej przemocy domowej. Przemoc powoduje wiele negatywnych konsekwencji w życiu osób krzywdzonych, zarówno psychicznych, jak i fizycznych, w szczególności naraża na utratę zdrowia/życia. Przemoc narusza godność osobistą człowieka, nietykalność cielesną, wolność.

FORMY PRZEMOCY

PRZEMOC FIZYCZNA – naruszenie nietykalności fizycznej, celowe uszkodzenie ciała, zadawanie bólu, poprzez: szarpanie, kopanie, bicie, popychanie, przypalanie, itp.

PRZEMOC PSYCHICZNA – narzucanie swojego zdania i poglądów, nadmierne kontrolowanie, ograniczanie kontaktu z innymi ludźmi, poniżanie, zawstydzanie, wyśmiewanie, szantażowanie.

PRZEMOC SEKSUALNA – wymuszanie pożycia seksualnego (również w małżeństwie), molestowanie seksualne, wymuszanie nieakceptowanych pieszczot, praktyk seksualnych.

PRZEMOC EKONOMICZNA – uniemożliwianie podjęcia pracy, niezaspokajanie materialnych potrzeb rodziny, odbieranie zarobionych pieniędzy, zaciąganie długów bez wiedzy i zgody innych członków rodziny, niepłacenie alimentów.

ZANIEDBANIE – ciągłe niezaspokajanie podstawowych potrzeb fizycznych i emocjonalnych członków rodziny, brak opieki, obojętność.

CO TO JEST KRYZYS ?

Kryzys jest to stan spostrzegania jakiegoś zdarzenia lub sytuacji jako niemożliwych do wytrzymania trudności, przekraczających możliwości osoby lub jej mechanizmy radzenia sobie.

Kryzys powoduje poważne zmiany dysfunkcjonalne w sferach: afektywnej, poznawczej i behawioralnej.

 

OBJAWY EMOCJONALNE OBJAWY POZNAWCZE OBJAWY BEHAWIORALNE

×    niepokój o przyszłość

×    ogólny niepokój

×    szok

×    zaprzeczanie

×    brak poczucia bezpieczeństwa

×    zmęczenie

×    poczucie utraty kontroli

×    żal, wściekłość

×    otępienie

×    niepewność, lęk

×    poczucie bezradności

×    rozpacz

×    frustracja, złość

×    podenerwowanie

× dezorientacja

× zawężenie pola uwagi

× kłopoty z koncentracją

× niepewność

× trudność w podejmowaniu decyzji

× koszmary senne

×    wycofanie się

×    wybuchy gniewu

×    zmiana apetytu

× nadużywanie alkoholu lub leków

× nadmierne

zajmowanie się kryzysem i pomijanie

innych obszarów życia

×    trudności w normalnym funkcjonowaniu

×    osłabienie wydajności w

pracy

RODZAJE KRYZYSÓW

1. Kryzysy przemiany (rozwojowe, normatywne).
Kryzysy przemiany są naturalną i nieodłączną częścią naszego życia, dotyczą wszystkich bez wyjątku. Wymagają od nas zmiany dotychczasowych zachowań, podejmowania nowych ról i zadań. Przykładami kryzysów przemiany są powszechne wydarzenia takie jak: wyprowadzka z domu, ślub, ukończenie edukacji, zmiana statusu zawodowego z czynnego na bierny, zdrada.

2. Kryzysy sytuacyjne (losowe, incydentalne, traumatyczne). Kryzysy sytuacyjne są efektem nieoczekiwanych zdarzeń losowych, pojawiających się w życiu człowieka niespodziewanie. Przykładami kryzysów sytuacyjnych są: śmierć bliskiej osoby, diagnoza choroby, inwalidztwo, katastrofa, zdrada.

3. Kryzysy chroniczne.
Kryzysy chroniczne to inaczej kryzysy przedłużające się. Są efektem nierozwiązanych kryzysów w przeszłości. Osoba może wypierać ze świadomości następstwa wydarzenia kryzysowego po to, by o tym nie myśleć, nie odczuwać nieprzyjemnych uczuć. Kosztuje ją to wiele energii, co prowadzi do chronicznych objawów kryzysu, wyczerpania. Kryzys chroniczny może trwać nawet kilka lat.

4. Kryzysy egzystencjalne. Najczęściej wywołane są wewnętrznymi konfliktami człowieka, jego lękami, koniecznością podjęcia ważnej życiowej decyzji. Kryzysy egzystencjalne pojawiają się w pewnych momentach naszego życia. Przykładem jest kryzys połowy życia, przypadający na wiek ok. 40 lat.

KAŻDY CZŁOWIEK MA PRAWO DO:

 • Myślenia – czasami – wyłącznie o sobie,
 • Proszenia o wsparcie psychiczne, gdy tego potrzebuje,
 • Krytycyzmu i wyrażania swojego protestu,
 • Własnych opinii i przekonań,
 • Błędów w dochodzeniu do prawdy,
 • Zwracania się do kogoś o pomoc w rozwiązywaniu problemów,
 • Mówienia: „nie, dziękuję”, „proszę mi wybaczyć, ale nie…”,
 • Niesłuchania rad innych i pójścia własną drogą,
 • Samotności nawet, gdy inni potrzebują jego towarzystwa,
 • Własnych odczuć nawet, gdy dla innych są one bezsensowne,
 • Zmiany swojego zdania i sposobu postępowania,
 • Negocjowania zmian, gdy nie odpowiadają mu realia.

GDZIE SZUKAĆ POMOCY ??

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W JAŚLE

ul. Rynek 18, 38-200 Jasło
Poniedziałek – Piątek 7.30 – 15.30
tel. 13 44 834 40
e-mail: pcprjaslo@pcprjaslo.info

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle zajmuje się organizacją rodzinnej pieczy zastępczej, pomocą dla osób uzyskujących pełnoletność w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, a także dofinansowaniami i refundacją ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Główne zadania realizowane przez pieczę zastępczą:

 • prowadzenie naboru, kwalifikowanie i szkolenie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, a także zapewnienie badań psychologicznych kandydatom;
 • zapewnianie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, a także zapewnienie im szkoleń adekwatnych do potrzeb;
 • prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej;
 • zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;
 • zapewnianie pomocy prawnej osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w zakresie prawa rodzinnego;
 • organizowanie opieki nad dzieckiem, w przypadku gdy rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka okresowo nie może sprawować opieki;
 • dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej i oceny rodziny zastępczej.

Dofinansowania i refundacje ze środków PFRON:

 • Dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych
 • Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
 • Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych
 • Dofinansowanie likwidacji barier funkcjonalnych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej
 • Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

 

OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ DZIAŁAJĄCY W STRUKTURZE
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W JAŚLE

ul. Modrzejewskiego 12, 38-200 Jasło
tel. 13 44 858 38
e-mail: oik@pcprjaslo.info
Poniedziałek – Piątek 7.30 – 15.30

Oferta Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Jaśle skierowana jest do wszystkich mieszkańców powiatu jasielskiego znajdujących się w sytuacjach kryzysowych, takich jak: przemoc domowa, problemy wychowawcze, problemy rodzinne, kryzysy suicydalne (zagrożenie samobójstwem), objawy niedostosowania społecznego, kryzysy sytuacyjne, wydarzenia traumatyczne, uzależnienia i współuzależnienie.

Specjalistyczna pomoc udzielana jest w formie:

 • konsultacji psychologicznych i pedagogicznych – udzielanie wsparcia osobom/rodzinom będącym w kryzysie, doznającym przemocy, pomoc w nabyciu umiejętności ochrony przed osobą stosującą przemoc;
 • oddziaływań terapeutycznych – indywidualny kontakt, którego celem jest uświadomienie klientowi jego problemów, poszukiwanie ich przyczyn, pomoc w lepszym rozumieniu własnych przeżyć i zachowań;
 • poradnictwa specjalistycznego – informowanie i edukowanie klientów, a także innych specjalistów w zakresie spraw związanych z rozwiązywaniem problemu przemocy oraz reagowaniem w sytuacjach kryzysowych;
 • poradnictwa prawnego;
 • poradnictwa socjalnego;
 • działań interwencyjnych.

W Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Jaśle pomoc świadczona jest także w formie telefonicznej oraz online.

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W JAŚLE

ul. Słowackiego 6, 38-200 Jasło
tel. 13 44 645 46
e-mail: sekretariat@pppjaslo.pl
Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 15.00

Poradnia udziela pomocy uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania poradni.

Działalność Poradni to w szczególności:

 • diagnozowanie dzieci i młodzieży;
 • udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą oraz edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych;
 • organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

OŚRODEK PSYCHOTERAPII W JAŚLE

ul. Floriańska 18, 38-200 Jasło
tel. 13 44 063 33
Poniedziałek 8.00 – 20.00
Wtorek – Czwartek 7.00 – 20.00
Piątek – Sobota 8.00 – 20.00

W strukturze Ośrodka działa:

 • Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu
  Możliwość udziału w terapii indywidualnej i grupowej, opieka pielęgniarska, konsultacje psychologiczne i psychiatryczne, wykonywanie podstawowych badań laboratoryjnych, dostęp do materiałów niezbędnych do realizacji programu terapeutycznego.
 • Poradnia Terapii Uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
  Pomoc dla osób uzależnionych od alkoholu, pijących szkodliwie/ryzykownie, a także osób, których bliscy nadużywają alkoholu (osoby współuzależnione, DDA).
 • Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży w Jaśle
  Pomoc psychologiczna i psychoterapeutyczna skierowana dla dzieci, młodzieży i rodzin.

PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ W JAŚLE

ul. Szopena 38, 38-200 Jasło
tel. 13 446 30 44, 13 44 637 66
Poniedziałek – Czwartek 7.00 – 19.00
Piątek 7.00 – 14.35

Specjalistyczna Poradnia Leczenia Uzależnień świadczy pomoc w zakresie leczenia pacjentów uzależnionych od alkoholu i współuzależnienia.

Zadania realizowane przez Poradnię Leczenia Uzależnień w Jaśle:

 • diagnoza nozologiczna i problemowa uzależnienia i współuzależnienia,
 • diagnoza picia szkodliwego,
 • konsultacje indywidualne i grupowe dla pijących szkodliwie, uzależnionych i współuzależnionych,
 • konsultacje lekarza psychiatry,
 • konsultacje psychologa,
 • poradnictwo i motywacja do korzystania z grup wsparcia.

CENTRUM PROFILAKTYKI,
TERAPII I WSPARCIA RODZIN W JAŚLE

ul. Floriańska 8a, 38-200 Jasło tel. 13 44 647 14

Centrum Profilaktyki, Terapii i Wsparcia Rodzin w Jaśle to miejsce świadczenia usług edukacyjno-terapeutycznych, których adresatami są wszyscy mieszkańcy Miasta Jasła znajdujący się w trudnych sytuacjach życiowych, a także miejsce działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W ramach działalności Centrum Profilaktyki, Terapii i Wsparcia Rodzin świadczone są bezpłatne konsultacje prawne dla rodzin z problemem uzależnień oraz konsultacje w zakresie rozwojowego wsparcia w kryzysie emocjonalnym osób z rodzin z problemem uzależnienia. W Centrum funkcjonuje również grupa wsparcia dla osób współuzależnionych.

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych to grupa doradców zajmujących się lokalną polityką dotyczącą alkoholu.

Zadania Komisji to w szczególności inicjowanie zadań do Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, a także bieżące monitorowanie realizacji tego programu.
Porady i konsultacje świadczone są wyłącznie dla mieszkańców Jasła.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W FOLUSZU

Folusz 56, 38-222 Folusz
Tel. 13 44 130 76
e-mail: sekretariat@folusz.dps.pl

Dom Pomocy Społecznej w Foluszu jest jednostką organizacyjną powiatu jasielskiego. Dom sprawuje kompleksową, całodobową opiekę nad osobami dotkniętymi schorzeniami natury psychicznej. Przeznaczony jest dla osób dorosłych obojga płci.

Podstawowym celem działania Domu jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb opiekuńczych, bytowych, wspomagających, społecznych i religijnych mieszkańców. Zakres i poziom świadczeń dostosowany jest do indywidualnych potrzeb każdego mieszkańca.

Decyzję o skierowaniu do Domu Pomocy Społecznej w Foluszu i decyzję ustalającą odpłatność za pobyt wydaje organ gminy właściwy dla tej osoby, a decyzję administracyjną o umieszczeniu wydaje Starosta Powiatu Jasielskiego prowadzący DPS.

ZESPÓŁ KURATORSKIEJ SŁUŻBY SĄDOWEJ SĄDU REJONOWEGO W JAŚLE

ul. Armii Krajowej 3, 38-200 Jasło
tel. 13 448 62 77
Wtorek, środa, Czwartek 8.00 – 15.30

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej realizuje zadania o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, diagnostycznym i kontrolnym, związane z wykonywaniem orzeczeń sądu.

 • w sprawach karnych – KURATORZY DLA DOROSŁYCH
 • w sprawach rodzinnych i nieletnich – KURATORZY RODZINNI

PROKURATURA REJONOWA W JAŚLE

ul. Armii Krajowej 3, 38-200 Jasło
tel. 13 44 626 83
Poniedziałek 9.00 – 16.00
Wtorek – Piątek 8.00 – 15.00

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W JAŚLE

ul. Tadeusza Sroczyńskiego 7, 38-200 Jasło e-mail: jaslo@rz.policja.gov.pl
Telefony dostępne całodobowo: 112 – Numer alarmowy
47 829 53 99 – Centrala
47 829 53 10, 510 997 379 – Dyżurny
47 829 53 70 – Telefon zaufania

Rewir Dzielnicowych KPP w Jaśle
ul. Tadeusza Sroczyńskiego 7, 38-200 Jasło
tel. 47 829 54 46

Posterunek Policji w Kołaczycach
ul. Szewska 11, 38-213 Kołaczyce
tel. 47 829 55 20 lub 47 829 55 21

Posterunek Policji w Skołyszynie
38-242 Skołyszyn 18
tel. 47 829 55 30

Posterunek Policji w Tarnowcu
38-204 Tarnowiec 74
tel. 47 829 55 41

Komisariat Policji w Nowym Żmigrodzie ul. Mickiewicza 1, 38-230 Nowy Żmigród (czasowa siedziba: Krempna 112)
tel. 47 829 55 70

SZPITAL SPECJALISTYCZNY W JAŚLE

ul. Lwowska 22, 38-200 Jasło 112 – Numer alarmowy
tel. 13 446 20 41, 13 443 75 00
e-mail: szpital@szpital.jaslo.pl

 

PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO

ul. Szopena 38, 38-200 Jasło
tel. 13 44 37 719
Poniedziałek 7.00 – 14.35
Wtorek 7.00 – 18.00
Środa 7.00 – 14.35
Czwartek 7.00 – 14.35
Piątek 7.00 – 14.35

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ W POWIECIE JASIELSKIM

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JAŚLE

ul. Szkolna 25, 38-200 Jasło
tel. 13 44 37 010
e-mail: mopsjaslo@mopsjaslo.pl

Godziny pracy Ośrodka:
Poniedziałek 7.30 – 17.30
Wtorek 7.30 – 15.30
Środa 7.30 – 15.30
Czwartek 7.30 – 15.30
Piątek 7.30 – 14.00

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JAŚLE

ul. Słowackiego 4, 38-200 Jasło
tel. 13 44 813 57
e-mail: gops.jaslo@onet.pl

Godziny pracy Ośrodka: Poniedziałek 7.30 – 15.30
Wtorek 7.30 – 15.30
Środa7.30 – 16.30
Czwartek 7.30 – 15.30
Piątek 7.30 – 14.30

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BRZYSKACH

Brzyska 11a, 38-212 Brzyska tel. 13 44 601 03, 13 44 100 58
e-mail: gops@brzyska.pl

Godziny pracy Ośrodka:
Poniedziałek – Piątek 7.00 – 15.00

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DĘBOWCU

Dębowiec 101, 38-220 Dębowiec
tel. 13 44 130 28
e-mail: gopsdebowiec@interia.pl

Godziny pracy Ośrodka:
Poniedziałek, Wtorek, Czwartek 7:30 – 15:30
Środa 7:30 – 17:00
Piątek 7:30 – 14:00

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŁACZYCACH

ul. Burmistrza Wiejowskiego 1, 38-213 Kołaczyce
tel. 13 446 05 30
e-mail: gopskolaczyce@interia.pl

Godziny pracy Ośrodka:
Poniedziałek 7:30 – 15:30
Wtorek: 7:30 – 16:00
Środa – Czwartek 7:30 – 15:30
Piątek: 7:30 – 15:00

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KREMPNEJ

Krempna 32, 38-232 Krempna
tel. 13 44 141 01
e-mail: gopskrempna@interia.pl

Godziny pracy Ośrodka: Poniedziałek 7.30 – 15.30
Wtorek – Piątek 7.00 – 15.00

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYM ŻMIGRODZIE

ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Żmigród
tel. 13 448 26 46
e-mail: gops@gopsnowyzmigrod.pl

Godziny pracy Ośrodka:
Poniedziałek – Wtorek 7.30 – 15.30
Środa 7.30 – 17.00
Czwartek – 7.30 – 15.30
Piątek 7.30 – 14.00

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OSIEKU JASIELSKIM

Osiek Jasielski 112, 38-223 Osiek Jasielski
tel. 13 42 550 02
e-mail: gops@osiekjasielski.pl

Godziny pracy Ośrodka: Poniedziałek 7.30 – 15:30
Wtorek 7.30 – 17:00
Środa 7.30 – 15:30
Czwartek 7.30 – 15:30
Piątek 7.30 – 14:00

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SKOŁYSZYNIE

Skołyszyn 317, 38-242 Skołyszyn
tel. 13 44 910 26
e-mail: gopsskolyszyn@skolyszyn.pl

Godziny pracy Ośrodka:
Poniedziałek 7.30 – 17.00
Wtorek – Czwartek 7.30 – 15.30
Piątek 7.30 – 14.00

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TARNOWCU

Tarnowiec 211, 38-204 Tarnowiec
tel. 13 42 555 02
e-mail: gopstarnowiec@interia.pl

Godziny pracy Ośrodka: Poniedziałek 8.00 – 16.00
Wtorek – Piątek 7.30 – 15.30

SPECJALISTYCZNE OŚRODKI WSPARCIA DLA OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY DOMOWEJ ZNAJDUJĄCE SIĘ NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

 • Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia w Lesku
  ul. Jana Pawła II 18b, 38-600 Lesko tel. 134927252
  e-mail: sos2@powiat-leski.pl

 

 • Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia w Korytnikach
  Korytniki 14, 37-741 Krasiczyn
  tel. 166718594
  e-mail: kontakt@sow-korytniki.pl
 • Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia w Nowej Sarzynie
  ul. Łukasiewicza 4, 37-310 Nowa Sarzyna
  tel. 172413813
  e-mail: sownowasarzyna@vp.pl

 

 • Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia w Gorzycach
  ul. 11 Listopada 12, 39-432 Gorzyce
  tel. 15 836 28 69
  e-mail: sowgorzyce@onet.eu

Do pobrania w formacie PDF