OLD_Informator

FORMY OFEROWANEJ POMOCY DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH LUB ZAGROŻONYCH PRZEMOCĄ I OSÓB BĘDĄCYCH W KRYZYSIE NA TERENIE POWIATU JASIELSKIEGO

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W JAŚLE

ul. Rynek 18, 38-200 Jasło
tel. 13 44 834 40
e-mail: pcprjaslo@pcprjaslo.info
Poniedziałek – Piątek 7.30 – 15.30

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle zajmuje się organizacją rodzinnej pieczy zastępczej, pomocą dla osób uzyskujących pełnoletność w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, a także dofinansowaniami i refundacją ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Główne zadania realizowane przez pieczę zastępczą:

 • prowadzenie naboru, kwalifikowanie i szkolenie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, a także zapewnienie badań psychologicznych kandydatom;
 • zapewnianie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą,
 • a także zapewnienie im szkoleń adekwatnych do potrzeb;
 • prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej;
 • zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;
 • zapewnianie pomocy prawnej osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą,
 • w szczególności w zakresie prawa rodzinnego;
 • organizowanie opieki nad dzieckiem, w przypadku gdy rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka okresowo nie może sprawować opieki;
 • dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej i oceny rodziny zastępczej.

Dofinansowania i refundacje ze środków PFRON:

 • Dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych;
 • Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze;
 • Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych;
 • Dofinansowanie likwidacji barier funkcjonalnych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej;
 • Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych .

OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
DZIAŁAJĄCY W STRUKTURZE
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W JAŚLE

ul. Modrzejewskiego 12, 38-200 Jasło
tel. 13 44 858 38
e-mail: oik@pcprjaslo.info
Poniedziałek – Piątek 7.30 – 15.30

Oferta Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Jaśle skierowana jest do wszystkich mieszkańców powiatu jasielskiego znajdujących się w sytuacjach kryzysowych, takich jak: przemoc w rodzinie, problemy wychowawcze, problemy rodzinne, kryzysy suicydalne (zagrożenie samobójstwem), objawy niedostosowania społecznego, kryzysy sytuacyjne, wydarzenia traumatyczne, uzależnienia i współuzależnienie.

Specjalistyczna pomoc udzielana jest w formie:

 • konsultacji psychologicznych i pedagogicznych ? udzielanie wsparcia osobom/rodzinom będącym w kryzysie, doznającym przemocy, pomoc w nabyciu umiejętności ochrony przed osobą stosującą przemoc;
 • oddziaływań terapeutycznych ? indywidualny kontakt, którego celem jest uświadomienie klientowi jego problemów, poszukiwanie ich przyczyn,
 • pomoc w lepszym rozumieniu własnych przeżyć i zachowań;
 • poradnictwa specjalistycznego ? informowanie i edukowanie klientów, a także innych specjalistów w zakresie spraw związanych z rozwiązywaniem problemu przemocy oraz reagowaniem w sytuacjach kryzysowych;
 • poradnictwa prawnego;
 • poradnictwa socjalnego;
 • działań interwencyjnych.

W Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Jaśle pomoc świadczona jest także w formie telefonicznej oraz online.

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W JAŚLE

ul. Słowackiego 6, 38-200 Jasło
tel. 13 44 645 46
e-mail: sekretariat@pppjaslo.pl
Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach: 8.00 – 15.00

Poradnia udziela pomocy uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania poradni.

Działalność Poradni to w szczególności:

 • diagnozowanie dzieci i młodzieży;
 • udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą oraz edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie
 • nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych;
 • organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

OŚRODEK PSYCHOTERAPII W JAŚLE

ul. Floriańska 18, 38-200 Jasło
tel. 13 44 063 33
Poniedziałek 8.00 ? 20.00
Wtorek ? Czwartek 7.00 – 20.00
Piątek ? Sobota 8.00 ? 20.00

W strukturze Ośrodka działa:

Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu
Możliwość udziału w terapii indywidualnej i grupowej, opieka pielęgniarska, konsultacje psychologiczne i psychiatryczne, wykonywanie podstawowych badań laboratoryjnych, dostęp do materiałów niezbędnych do realizacji programu terapeutycznego.

Poradnia Terapii Uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
Pomoc dla osób uzależnionych od alkoholu, pijących szkodliwie/ryzykownie, a także osób, których bliscy nadużywają alkoholu (osoby współuzależnione, DDA).

Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży w Jaśle
Pomoc psychologiczna i psychoterapeutyczna skierowana dla dzieci, młodzieży i rodzin.

PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ W JAŚLE

ul. Szopena 38, 38-200 Jasło
tel. 13 446 30 44, 13 44 637 66
Poniedziałek ? Czwartek 7.00 ? 19.00
Piątek 7.00 ? 14.35

Specjalistyczna Poradnia Leczenia Uzależnień świadczy pomoc w zakresie leczenia pacjentów uzależnionych od alkoholu i współuzależnienia.

Zadania realizowane przez Poradnię Leczenia Uzależnień w Jaśle:

 • diagnoza nozologiczna i problemowa uzależnienia i współuzależnienia,
 • diagnoza picia szkodliwego,
 • konsultacje indywidualne i grupowe dla pijących szkodliwie, uzależnionych i współuzależnionych,
 • konsultacje lekarza psychiatry,
 • konsultacje psychologa,
 • poradnictwo i motywacja do korzystania z grup wsparcia.

CENTRUM PROFILAKTYKI, TERAPII I WSPARCIA RODZIN W JAŚLE

ul. Floriańska 8a, 38-200 Jasło
tel. 13 44 647 14

Centrum Profilaktyki, Terapii i Wsparcia Rodzin w Jaśle to miejsce świadczenia usług edukacyjno-terapeutycznych, których adresatami są wszyscy mieszkańcy Miasta Jasła znajdujący się w trudnych sytuacjach życiowych, a także miejsce działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W ramach działalności Centrum Profilaktyki, Terapii i Wsparcia Rodzin świadczone są bezpłatne konsultacje prawne dla rodzin z problemem uzależnień oraz konsultacje w zakresie rozwojowego wsparcia w kryzysie emocjonalnym osób z rodzin z problemem uzależnienia. W Centrum funkcjonuje również grupa wsparcia dla osób współuzależnionych.

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych to grupa doradców zajmujących się lokalną polityką dotyczącą alkoholu.

Zadania Komisji to w szczególności inicjowanie zadań do Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, a także bieżące monitorowanie realizacji tego programu.

Porady i konsultacje świadczone są wyłącznie dla mieszkańców Jasła.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W FOLUSZU

ul. Folusz 56, 38-222 Folusz
Tel. 13 44 130 76
e-mail: sekretariat@folusz.dps.pl

Dom Pomocy Społecznej w Foluszu jest jednostką organizacyjną powiatu jasielskiego. Dom sprawuje kompleksową, całodobową opiekę nad osobami dotkniętymi schorzeniami natury psychicznej. Przeznaczony jest dla osób dorosłych obojga płci.

Podstawowym celem działania Domu jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb opiekuńczych, bytowych, wspomagających, społecznych i religijnych mieszkańców. Zakres i poziom świadczeń dostosowany jest do indywidualnych potrzeb każdego mieszkańca.

Decyzję o skierowaniu do Domu Pomocy Społecznej w Foluszu i decyzję ustalającą odpłatność za pobyt wydaje organ gminy właściwy dla tej osoby, a decyzję administracyjną o umieszczeniu wydaje Starosta Powiatu Jasielskiego prowadzący DPS.

ZESPÓŁ KURATORSKIEJ SŁUŻBY SĄDOWEJ SĄDU REJONOWEGO W JAŚLE

ul. Armii Krajowej 3, 38-200 Jasło
tel. 13 448 62 77
Wtorek, środa, Czwartek 8.00- 15.30

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej realizuje zadania o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, diagnostycznym i kontrolnym, związane z wykonywaniem orzeczeń sądu.

w sprawach karnych – KURATORZY DLA DOROSŁYCH
w sprawach rodzinnych i nieletnich ? KURATORZY RODZINNI

PROKURATURA REJONOWA W JAŚLE

ul. Armii Krajowej 3, 38-200 Jasło
tel. 13 44 626 83
Poniedziałek 9.00 – 16.00
Wtorek ? Piątek 8.00 – 15.00

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W JAŚLE

ul. Tadeusza Sroczyńskiego 7, 38-200 Jasło
e-mail: jaslo@rz.policja.gov.pl

Telefony dostępne całodobowo:
112 ? Numer alarmowy
47 829 53 99 ? Centrala
47 829 53 10, 510 997 379 ? Dyżurny
47 829 53 70 ? Telefon zaufania

Rewir Dzielnicowych KPP w Jaśle
ul. Tadeusza Sroczyńskiego 7, 38-200 Jasło
tel. 47 829 54 46

Posterunek Policji w Kołaczycach
ul. Szewska 11, 38-213 Kołaczyce
tel. 47 829 55 20 lub 47 829 55 21

Posterunek Policji w Skołyszynie
38-242 Skołyszyn 18
tel. 47 829 55 30

Posterunek Policji w Tarnowcu
38-204 Tarnowiec 74
tel. 47 829 55 41

Komisariat Policji w Nowym Żmigrodzie
ul. Mickiewicza 1, 38-230 Nowy Żmigród
(czasowa siedziba: Krempna 112)
tel. 47 829 55 70

SZPITAL SPECJALISTYCZNY W JAŚLE

ul. Lwowska 22, 38-200 Jasło
112 ? Numer alarmowy
tel. 13 446 20 41, 13 443 75 00
e-mail: szpital@szpital.jaslo.pl

PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO

ul. Szopena 38, 38-200 Jasło
tel. 13 44 37 719

Poniedziałek 7.00 ? 14.35
Wtorek 7.00 ? 18.00
Środa 7.00 ? 14.35
Czwartek 7.00 ? 14.35
Piątek 7.00 ? 14.35

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ W POWIECIE JASIELSKIM

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JAŚLE

ul. Szkolna 25, 38-200 Jasło
tel. 13 44 37 010
e-mail: mopsjaslo@mopsjaslo.pl

Godziny pracy Ośrodka:
Poniedziałek 7.30 – 17.30
Wtorek 7.30 – 15.30
Środa 7.30 – 15.30
Czwartek 7.30 – 15.30
Piątek 7.30 – 14.00

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JAŚLE

ul. Słowackiego 4, 38-200 Jasło
tel. 13 44 813 57
e-mail: gops.jaslo@onet.pl

Godziny pracy Ośrodka:
Poniedziałek 7.30 – 15.30
Wtorek 7.30 – 15.30
Środa7.30 – 16.30
Czwartek 7.30 – 15.30
Piątek 7.30 – 14.30

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BRZYSKACH

Brzyska 11a, 38-212 Brzyska
tel. 13 44 601 03, 13 44 100 58
e-mail: gops@brzyska.pl

Godziny pracy Ośrodka:
Poniedziałek ? Piątek 7.00 ? 15.00

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DĘBOWCU

Dębowiec 101, 38-220 Dębowiec
tel. 13 44 130 28
e-mail: gopsdebowiec@interia.pl

Godziny pracy Ośrodka:
Poniedziałek, Wtorek, Czwartek 7:30 – 15:30
Środa 7:30 ? 17:00
Piątek 7:30 ? 14:00

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŁACZYCACH

ul. Burmistrza Wiejowskiego 1, 38-213 Kołaczyce
tel. 13 446 05 30
e-mail: gopskolaczyce@interia.pl

Godziny pracy Ośrodka:

Poniedziałek 7:30 – 15:30

Wtorek: 7:30 ? 16:00

Środa – Czwartek 7:30 – 15:30

Piątek: 7:30 – 15:00

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KREMPNEJ

Krempna 32, 38-232 Krempna
tel. 13 44 141 01
e-mail: gopskrempna@interia.pl

Godziny pracy Ośrodka:
Poniedziałek 7.30 ? 15.30
Wtorek ? Piątek 7.00 ? 15.00

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYM ŻMIGRODZIE

ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Żmigród
tel. 13 448 26 46
e-mail: gops@gopsnowyzmigrod.pl

Godziny pracy Ośrodka:
Poniedziałek ? Wtorek 7.30 ? 15.30
Środa 7.30 ? 17.00
Czwartek ? 7.30 ? 15.30
Piątek 7.30 ? 14.00

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OSIEKU JASIELSKIM

Osiek Jasielski 112, 38-223 Osiek Jasielski
tel. 13 42 550 02
e-mail: gops@osiekjasielski.pl

Godziny pracy Ośrodka:
Poniedziałek 7.30 – 15:30
Wtorek 7.30 – 17:00
Środa 7.30 – 15:30
Czwartek 7.30 – 15:30
Piątek 7.30 – 14:00

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SKOŁYSZYNIE

Skołyszyn 317, 38-242 Skołyszyn
tel. 13 44 910 26
e-mail: gopsskolyszyn@skolyszyn.pl

Godziny pracy Ośrodka:
Poniedziałek 7.30 ? 17.00
Wtorek ? Czwartek 7.30 ? 15.30
Piątek 7.30 ? 14.00

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TARNOWCU

Tarnowiec 211, 38-204 Tarnowiec
tel. 13 42 555 02
e-mail: gopstarnowiec@interia.pl

Godziny pracy Ośrodka:
Poniedziałek 8.00 ? 16.00
Wtorek ? Piątek 7.30 ? 15.30

ZESPOŁY INTERDYSCYPLINARNE I PUNKTY KONSULTACYJNE NA TERENIE POWIATU JASIELSKIEGO

W każdej gminie na terenie powiatu jasielskiego, a także w Mieście Jaśle funkcjonują Zespoły Interdyscyplinarne do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Podstawowym zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest realizacja działań określonych w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrona ofiar przemocy w rodzinie, a także integrowanie i koordynowanie działań podmiotów działających na rzecz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zespół interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze, których celem i zadaniem jest rozwiązywanie problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

W gminach funkcjonują także Punkty Konsultacyjne, w których świadczona jest pomoc dla osób uwikłanych w problem przemocy w rodzinie, uzależnionych od alkoholu oraz znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych.

SPECJALISTYCZNE OŚRODKI WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE
ZNAJDUJĄCE SIĘ NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie SOS w Lesku
ul. Jana Pawła II 18b, 38-600 Lesko
tel. 134927252
e-mail: sos2@starostwolesko.home.pl

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Korytnikach
Korytniki 14, 37-741 Krasiczyn
tel. 166718594
e-mail: kontakt@sow-korytniki.pl

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Nowej Sarzynie
ul. Łukasiewicza 4, 37-310 Nowa Sarzyna
tel. 172413813
e-mail: sownowasarzyna@vp.pl

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gorzycach
ul. 11 Listopada 12, 39-432 Gorzyce
tel. 15 836 28 69
e-mail: sowgorzyce@onet.eu

OGÓLNOPOLSKIE TELEFONY DLA OSÓB POTRZEBUJĄCYCH POMOCY

997 lub 112 – Policja

116 111 – Telefon zaufania dla Dzieci i Młodzieży

116 123 – Kryzysowy Telefon Zaufania

22 824 25 01 – Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia

800 121 212 – Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka dla dzieci i dorosłych

22 62 13 537 – Centrum Praw Kobiet

600 070 717 – Całodobowy telefon interwencyjny dla kobiet doświadczających przemocy

800 108 108 – Fundacja Nagle Sami – bezpłatna linia wsparcia dla osób po stracie bliskich

800 280 900 – Inicjatywa „Zranieni w Kościele” – telefon zaufania i katolickie środowisko wsparcia dla osób dotkniętych przemocą seksualną w Kościele