Kierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Żmigrodzie

Osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, mogą być przyznane usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze lub posiłek, świadczone
w ośrodku wsparcia, który jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej dziennego pobytu.

Ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu zwiększania zaradności i samodzielności życiowej, a także ich integracji społecznej jest m.in. środowiskowy dom samopomocy. Środowiskowy dom samopomocy świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Żmigrodzie jest dziennym ośrodkiem wsparcia. Jest placówką wsparcia dziennego dla 43 osób, wykazujących zaburzenia psychiczne (typ A) i niepełnosprawność intelektualną (typ B).

Korzystanie z usług świadczonych przez ŚDS w Nowym Żmigrodzie jest nieodpłatne.

Oferta Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Żmigrodzie:

 1. Kształtowania umiejętności funkcjonowania w życiu codziennym poprzez:
  • trening nauki higieny,
  • trening dbałości o wygląd zewnętrzny,
  • trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi,
  • trening lekowy i zachowań prozdrowotnych,
  • trening umiejętności praktycznych,
  • trening kulinarny,
 2. Kształtowania umiejętności społecznych poprzez:
 • trening umiejętności społecznych,
 1. Kształtowania umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów poprzez:
  • trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów,
  • trening umiejętności komunikacyjnych, w tym z wykorzystaniem alternatywnych
   i wspomagających sposobów porozumiewania się,
 2. Kształcenia umiejętności spędzania czasu wolnego poprzez:
  • trening umiejętności spędzania czasu wolnego,
  • zajęcia komputerowe,
  • zajęcia relaksacyjne.

Uczestnicy mają również możliwość korzystania z:

 • terapii ruchem celem usprawnienia fizycznego,
 • poradnictwa psychologicznego,
 • pomocy w dostępie do świadczeń medycznych w postaci treningu zachowań prozdrowotnych,
 • pomocy przy załatwianiu spraw urzędowych,
 • terapii zajęciowej, w tym:
 1. zajęć w pracowni plastycznej,
 2. zajęć w pracowni rękodzieła artystycznego z elementami krawiectwa,
 3. hortiterapii,
 • wyżywienia w postaci posiłku przygotowanego w ramach treningu kulinarnego, w których chętnie uczestniczyli podopieczni.

Skierowanie do ŚDS:

– wniosek o skierowanie do ŚDS  na pobyt dzienny składa osoba zainteresowana lub jej opiekun prawny,

– wniosek o skierowanie do ŚDS składa się do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o to skierowanie,

– przy pierwszym skierowaniu,  wymagane jest dołączyć do wniosku zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa, o występujących zaburzeniach psychicznych oraz zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie, a także orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada,

– pracownik socjalny, po otrzymaniu zgłoszenia przeprowadza rodzinny wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania osoby, która stara się o skierowanie do ŚDS,

– ośrodek pomocy społecznej przekazuje komplet dokumentów wraz z wywiadem środowiskowym do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle (PCPR),

– Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle, po analizie dokumentacji osoby starającej się o miejsce w ŚDS, wydaje decyzję administracyjną o skierowaniu i odpłatności lub decyzję odmowną,

– pierwsza decyzja o skierowaniu osoby do ŚDS wydawana jest na czas określony (nie dłużej niż 3 miesiące), aby zespół wspierająco-aktywizujący ŚDS określił potrzeby osoby
i zaproponował dla niej indywidualny plan postępowania wspierająco – aktywizującego oraz czas potrzebny do jego realizacji,

– po dokonaniu w/w oceny, następna decyzja o uczestnictwie w zajęciach ŚDS wydawana jest także na czas określony, uzgodniony z kierownikiem ŚDS, potrzebny do realizacji indywidualnego planu postępowania wspierająco – aktywizującego.

Poniżej link do strony internetowej ŚŚ w Nowym Żmigrodzie:

https://www.sdsnowyzmigrod.pl/