Koszt utrzymania i odpłatność w Domu Pomocy Społecznej w Foluszu

KOSZT UTRZYMANIA:

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej o zasięgu powiatowym ustala starosta i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym nie później niż do dnia 31 marca każdego roku. Koszt ten stanowi podstawę do ustalenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane. Do  tego czasu odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej ustala się na podstawie ogłoszenia z roku poprzedniego.

 

ODPŁATNOŚĆ ZA POBYT:

Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej ustala organ gminy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby w dniu jej skierowania.

Postępowanie w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej prowadzi ośrodek pomocy społecznej, który skierował osobę do DPS.

 

MIESIĘCZNY KOSZT UTRZYMANIA MIESZKAŃCA DPS W FOLUSZU W 2024 R.

Na podstawie Zarządzenia Nr 8/2024 Starosty Jasielskiego z dnia 17 stycznia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z dnia 25 stycznia 2024 r., poz. 632) w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Foluszu w 2024 roku, od 1 lutego 2024 r. średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Foluszu, 38-222 Folusz 56 wynosi 5 916,97 zł (słownie: pięć tysięcy dziewięćset szesnaście złotych, 97/100).