Nabór kandydatów na rodziny zastępcze

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle – Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej informuje, iż trwa ciągły nabór wniosków kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Zapraszamy osoby, które:

 1. Kochają rodzinę i dzieci.
 2. Są wrażliwe na los samotnych, opuszczonych i potrzebujących dzieci.
 3. Chcą zaopiekować się dzieckiem pozbawionym opieki rodziców naturalnych i stworzyć mu prawdziwy, ciepły i kochający dom.
 4. Dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej.

Ponadto:

 1. Posiadają obywatelstwo polskie.
 2. Posiadają zameldowanie na terenie powiatu jasielskiego.
 3. Posiadają stałe źródło utrzymania, (co najmniej jedna osoba w rodzinie).
 4. Posiadają warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb, w tym:
  • rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
  • właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
  • wypoczynku i organizacji czasu wolnego.
 5. Nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona.
 6. Nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych.
 7. Nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.
 8. Legitymują się zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym brak przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.
 9. Posiadają pozytywną opinię o predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej wystawioną przez psychologa, który posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz 2 letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym.

Dziecko może zostać powierzone rodzinie zastępczej, która daje rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej. Doboru rodzin zastępczych dokonuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle w procesie naboru kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe i zawodowe.

Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji rodziny zastępczej zobowiązane są do złożenia następujących dokumentów:

 1. Wniosek kandydata na pełnienie funkcji rodziny zastępczej (do pobrania).
 2. Dowód osobisty (do wglądu).
 3. Odpis aktu małżeństwa – osoby będące w związku małżeńskim lub odpis aktu urodzenia – osoby samotne.
 4. Zaświadczenie o zatrudnieniu i osiąganych dochodach netto za ostatnie 3 miesiące (rolnicy z urzędu gminy).
 5. Opinia z miejsca pracy kandydatów.
 6. Aktualne potwierdzenie miejsca zameldowania i praw do zajmowanego lokalu.
 7. Oświadczenie kandydata do pełnienia funkcji rodziny zastępczej dla każdego z małżonków (do pobrania)
 8. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (do pobrania)
 9. Opinia o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej wystawiona przez psychologa, który posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz 2 letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym.

Po przeprowadzeniu oceny formalnej i uzyskaniu pozytywnej opinii psychologicznej w zakresie predyspozycji i motywacji do sprawowania pieczy zastępczej, kandydaci zostają skierowani na bezpłatne szkolenie, którego ukończenie poparte zostanie odpowiednim świadectwem.

Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle ul. Rynek 18, pok.23

Wszystkich chętnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, a także tych których zainteresował temat rodzicielstwa zastępczego zapraszamy do osobistego kontaktu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle lub kontaktu telefonicznego pod nr 13 44 834 44 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30

Jeśli czujesz, że w Twoim sercu i domu jest miejsce dla dzieci, które nie potrzymały od swojej rodziny szansy na szczęśliwe i bezpieczne dzieciństwo

ZAPRASZAMY