Skrypt wiedzy

Przemoc w rodzinie to jednorazowe lub powtarzające się intencjonalne działanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób, których dotyczy. Przemoc powoduje wiele negatywnych konsekwencji w życiu osób krzywdzonych, zarówno psychicznych, jak i fizycznych, a w szczególności naraża na utratę zdrowia/życia. Przemoc narusza godność osobistą człowieka, nietykalność cielesną, wolność.

Przemoc narusza podstawowe prawa człowieka. Władze publiczne mają obowiązek zapewnić wszystkim obywatelom równe traktowanie i poszanowanie ich praw i wolności.

Przemoc w rodzinie charakteryzuje przede wszystkim:

Intencjonalność – celowe działanie, którego celem jest kontrolowanie i podporządkowanie ofiary
Nierówność sił – dysproporcja sił między ofiarą a sprawcą, relacja słabszy-silniejszy
Naruszenie praw i dóbr osobistych – naruszenie podstawowych praw człowieka
Cierpienie i ból – narażenie na utratę zdrowia lub życia, zmniejszona zdolność do samoobrony

Przemoc a prawo

Art. 207. § 1. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 1a. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą nieporadną ze względu na jej wiek, stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 lub 1a połączony jest ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1?2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

Do pobrania:

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”

Uchwała nr 16 Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2021