Ogłoszenie – sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych

WAŻNE!!! Termin złożenia wniosku upływa 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.
Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie.
Wysokość dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych:
• wynosi do 60% kosztów przedsięwzięcia.

UWAGA!!!
Dofinansowanie nie jest możliwe jeżeli wnioskodawca:
* ma zaległości wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych albo
* w ciągu trzech lat przed dniem złożenia wniosku, wnioskodawca był stroną umowy z PFRON, rozwiązaną z przyczyn leżących po jego stronie.
Kto może i jakie warunki musi spełniać aby ubiegać się dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych:
osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli udokumentują:
*posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nie objętej dofinansowaniem ze środków Funduszu,

* zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,

*prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku.

Wnioski można składać:
• w wersji papierowej w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło
• w wersji elektronicznej poprzez platformę SOW pod adresem strony: www.sow.pfron.org.pl
Druk wniosku dostępny jest w siedzibie PCPR w Jaśle, Rynek 18, 38-200 Jasło lub do pobrania ze strony internetowej PCPR w Jaśle oraz w systemie SOW.
W przypadku wystąpienia wątpliwości oraz pytań PFRON uruchomił bezpłatną infolinię dla osób korzystających z portalu SOW tel: 800 889 777. Infolinia jest dostępna w godzinach od 9.00 do 17.00.
Do złożenia wniosku w formie elektronicznej wymagany jest podpis elektroniczny lub profil zaufany na platformie ePUAP.
Aktualny druk wniosku wraz z załącznikami należy pobrać (po wcześniejszej rejestracji) z systemu SOW: https://sow.pfron.org.pl/

Wnioski przyjmowane będą do dnia 30 listopada 2023 roku.

Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki

zał. 1 Oswiadczenie rachunek BANKOWY

zał. 2 Oświadczenie o braku zobowiązań

zał. 3 Oświadczenie ZPCH

zał. 4 Oświadczenie przedsiębiorca

zał. 5 Oświadczenie VAT

zał. 6 Oświadczenie działalnośc na rzecz os. niepełnosprawnych

zał. 7 Oświadczenie warunki lokalowe

zał. 8 Dokumenty potwierdzajace zapewnienie środków finansowych

zał. 9 Imienny wykaz uczestników

zał. 10 RODO

Lista wymaganych załaczników