Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia

Załącznik nr 7 Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia/działań w projekcie

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA

Nazwa Beneficjenta: Powiat Jasielski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle
Nr Projektu:
FEPK.07.19-IP.01-0001/23
Tytuł Projektu: „
Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej”
Za okres: 01.04.2024 r.- 30.04.2024 r.

Lp. Rodzaj wsparcia/działania (w przypadku szkoleń – dokładna nazwa szkolenia)[1] Data udzielania wsparcia/
działania
Godziny udzielania wsparcia/ działania Dokładny adres realizacji wsparcia/ działania[2] Nazwa wykonawcy (np. w przypadku szkoleń, konferencji…) oraz nazwa pracodawcy (w przypadku staży zawodowych) Liczba uczestników Czy zamieszczono harmonogram udzielania wsparcia/działań na stronie internetowej projektu lub innej stronie www Beneficjenta (TAK/NIE). Jeżeli tak, należy podać adres strony www
1. Konsultacje dietetyczne 19.04.2024 r. 8.00-18.00 38-200 Jasło, ul. Szajnochy 8A

Poradnia Dietetyczna Aleksandra Matwij

Wielącza Kolonia 17A,

22-460 Szczebrzeszyn

5 rodzin

TAK

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia

2. Konsultacje dietetyczne 20.04.2024 r. 8.00-19.00 38-200 Jasło, ul. Szajnochy 8A

Poradnia Dietetyczna Aleksandra Matwij

Wielącza Kolonia 17A,

22-460 Szczebrzeszyn

1 rodzina

4 dzieci

TAK

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia

3. Konsultacje dietetyczne 21.04.2024 r. 8.00-19.00 38-200 Jasło, ul. Szajnochy 8A

Poradnia Dietetyczna Aleksandra Matwij

Wielącza Kolonia 17A,

22-460 Szczebrzeszyn

1 rodzina

4 dzieci

TAK

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia

 

15.04.2024r.

Renata Koś

Data i podpis osoby sporządzającej

15.04.2024 r.

Paweł Podstawski

Dyrektor PCPR w Jaśle

z up. Zarządu Powiatu w Jaśle

Data i podpis osoby upoważnionej

 

[1] Dotyczy: szkoleń kwalifikacyjnych/kompetencyjnych, staży, doradztwa zawodowego grupowego, indywidualnego poradnictwa grupowego, pośrednictwa pracy, warsztatów, poradnictwa psychologicznego, spotkań informacyjno-edukacyjnych, funkcjonowania miejsc opieki żłobkowej, funkcjonowania placówek wsparcia  dziennego dla dzieci i młodzieży, funkcjonowania podmiotów reintegracji społeczno-gospodarczej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, funkcjonowania dziennych lub całodobowych placówek dla osób potrzebujących wsparcia w życiu codziennym, działalności bieżącej przedszkola, zajęć dodatkowych dla dzieci przedszkolnych/uczniów, szkoleń/kursów dla nauczycieli przedszkola/szkoły, szkoleń językowych/TIK dla osób dorosłych, kursów/szkoleń zewnętrznych/zawodowych dla uczniów, staży/praktyk uczniów u pracodawców. Ponadto, dotyczy innych form wsparcia odbywających się w określonym miejscu i czasie według zaplanowanego przez Beneficjenta harmonogramu działań.

[2] Jeżeli nie jest możliwe precyzyjne wskazanie miejsca realizacji wsparcia/działania, to Beneficjent powinien podać obszar, na jakim jest ono udzielane.